Hochtouren Zermatt, Obergabelhorn, Wellenkuppe
Hochtouren Zermatt, Obergabelhorn, Wellenkuppe
Hochtouren Zermatt, Zinalrothorn, Binerplatte
Hochtouren Zermatt, Obergabelhorn
Hochtouren Zermatt, Gipfel Zinalrothorn
Hochtouren Zermatt, Weißhornhütte
Hochtouren Zermatt, Obergabelhorn, Arbenbiwak
Hochtouren Zermatt, Obergabelhorn
Hochtouren Zermatt, Obergabelhorn
Hochtouren Zermatt, Dent Blanche, Südgrat
Hochtouren Zermatt, Zinalrothorn, Binerplatte
Hochtouren Zermatt, Zinalrothorn, Kanzel